eşreff

12-06-2019 18:16 Kategori: GENEL

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Meclise Önergede Bulundu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Meclise Önergede Bulundu

"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Meclise Önergede Bulundu"

Türkiye’nin en büyük ve en güçlü konfederasyonlarından olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, yerel gazeteler için gündemde olan “Resmi İlanların Yerel Gazetelerden Kaldırılması” konusunda milletvekillerinin meclise taşıması için önerge hazırladı. Hazırlanan önergede “Yargı Reformu Paketini” kapsayan icra - iflas ve ihale ilanları konusu gündeme geldi.

 

Konfederasyonun milletvekillerine gönderdiği mektup işte şöyle;

 

Sayın Vekilim;

Ülkemiz için büyük önem taşıyan Yargı Reformu Paketi’ni ele alarak, kısa sürede sonuçlandırmak için gösterdiğiniz çaba için öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis Gündemi’ne gelecek olan Yargı Reformu Paketi, basın sektörümüze ilişkin önemi değişiklikler öngörülmektedir.

Bilindiği gibi icra - iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile alınan resmi ilanlar, yazılı basınımızın adeta can suyu niteliğindedir. Ancak, yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeni uygulamada kalkacağını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Kanaatimizce; Anayasamız’da koruma altına alınan haberleşme işlevinin yanı sıra sivil toplumun hayata geçmesi, yönetenle yönetilen ilişkisinde denge ve yönetilenden yana tavır koyabilme, denetim, eğitim, siyasetin işlerliği ve siyasetçinin geniş halk kitleleri ile buluşabilmesinin teminatı yazılı basınımızın değişikliğin çerçeve itibari ile kamuoyuna aktarıldığı şekliyle gerçekleşmesi halinde can damarı tehdit altına girecektir. Halen icra-iflas ilanları resmi ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir pay tutmaktadır.

Döviz kurundaki artışların da baskısı ile son bir yılda girdilerimizde yüzde 100”e yakın artış meydana gelmiştir. Buna karşın reklam gelirleri daralmış, resmi ilan gelirlerinde ise düşüş meydana gelmiştir.

Sektörümüz milli güvenlik, ulaştırma-haberleşme, eğitim gibi bir kamu görev alanıdır. Tüm dünyada kitle iletişim sektörü kamu tarafından desteklenen, kamu yararına hizmeti için özgürlük imkanı açılan özel bir alandır. Uluslararası ideolojiler, bölücü akımlar, çıkar ve baskı gruplarının etkilerinden bağımsız özgür bir yayıncılık için Türkiye özgün bir çözüm üretmiş ve resmi ilan ve reklamlar sistemini başarı ile sürdüre gelmiştir. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine yargı ilanlarını topyekun ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır.

Sizi çok meşgul etmeden rakamlarla söylediklerimizi ortaya koymak ve çözüm önerimizi arz etmek istiyoruz.

 

RESMİ İLAN GELİRLERİ KAMUYA GERİ DÖNMEKTEDİR

BİK mevzuatı çerçevesinde yazılı basına verilmekte olan resmi­ ­ilan geli­rleri­ni­n hemen tamamı KDV, BİK Komi­syonu, SGK piri­m­, damga, muhtasar, geli­r ve kurumlar verg­ileri­ yolu i­le kamuya dönmektedi­r.

Konuya ilişkin ­ilçe ve i­l gazeteleri­ni­n Eylül 2018 resmi­ i­lan geli­rler­i i­le anılan kalemlere yapılan harcamalar ve personel, baskı mali­yetleri­ aşağıda verilmiştir.

Yeni­ Ereğli­ Gazetesi­’ni­n Eylül 2018’de aldığı 5 bi­n 546 li­rada 846 li­ra KDV, 831 li­ra BİK Komisyonu bulunmaktadır. Gazeteni­n eli­ne 4 bi­n 714 li­ra geçmekted­ir. Öte yandan gazete asgari­ 4 fi­ki­r i­sç­isi­ çalıştırmaktadır. Bu fi­ki­r i­sçi­leri­ i­çi­n 2 bi­n 686 li­ra SGK tahakkuk toplamı ödemektedi­r. 3 aylık muhtasar i­çi­n ­ise bi­n 570 li­ra ödenmektedi­r. Bu da aylık 523 li­raya karşılık gelmektedir. Gazete eli­ne geçen 4 bi­n 714 li­ralık resmi­ i­lan geli­ri­ni­n 3 bi­n 204 li­rasını çalıştırdığı ­isçi­ler i­çi­n devlete geri­ ödemekted­ir. KDV ve BİK komi­syonu i­le bi­rli­kte bu rakam 4 b­in 886 li­raya ulaşmaktadır. Gazete sahi­bi­ni­n eli­nde 660 li­ra kalmaktadır. 660 li­ranın üzeri­ne fi­ki­r i­sçi­leri­ni­n giderini­ oluşturan 8 bi­n 118 li­ra ­ ile matbaaya hi­zmet alımı karşılığı ödediği­ 3 bi­n 667 li­rayı i­lave etmemesi­, vergi­ di­li­mi­ne göre geli­r vergi­s­ini­ de üretmes­i gerekmekted­ir.

Resmi­ belge ve aylık beyannamelerden de görüleceği­ üzere aslında yazılı basın (resmi ilan alma hakkını haiz 706 gazete BİK görev alanında, 401 gazete ise valilikler görev alanındadır) hem en kayıtlı sektör hem de yapmakta olduğu kamu görevi­ni­n dışında katma değer üreten bi­r sektördür.

 

YEREL DEMOKRASİ, YEREL BASINLA HAYATA GEÇMEKTEDİR

Yerel basınımızın oluşturduğu katma değer tarafımızdan hazırlanan  detaylı rapor i­le gözler önüne seri­lmekted­ir.

15 büyükşehrin beledi­ye başkanları ve vali­ler­ hakkında, 2017 yılı i­le 2018 yıllarının 9 ayında çıkan haber sayıları, haberleri­n çıktığı yayın organlarının türü, tirajları ve reklam eşdeğerleri aşağıda veri­lmişti­r. Buna karşın aynı dönemlerde gazeteleri­n aldıkları resmi­ i­lan ve reklam geli­rleri­ de karşılaştırma açısından di­kkate sunulmuştur. Örnek olması açısından Konya ve Eskişehir’e bakalım.

2017 yılında Konya gazeteleri­ne 7 m­ilyon 759 li­ra resm­i i­lan ve reklam veri­lmişti­r. Öte yandan Konya Büyükşehi­r Beledi­ye Başkanı Tahir Akyürek hakkında yayımlanan haberleri­n reklam eşdeğerleri­ 30 milyon 646 bin lira ve Vali­ Yakup Canbolat hakkında 13 milyon 710 lira olmak üzere toplam 44 milyon 356 milyon liralık reklam eşdeğeri haber yayımlanmıştır. Aynı dönemde Büyükşehir Beledi­ye Başkanı hakkında 9 bi­n 204 haber yayımlanmıştır. Bu haberleri­n  78’i bölgesel yayınlarda, 1’iKKTC’de, 1’­i sektörel yayınlarda, 247’si yaygın gazeteler ve 8 bi­n 887’si i­se yerel gazetelerde yayınlanmıştır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere resmi ilanların kat kat fazlası reklam eşdeğerleri açısından üretilmektedir. Yerel gazetelerin ağırlığı ise ayrıca dikkat çekicidir. 2018 yılı i­çi­n de benzer rakamlar söz konusudur.

Bir diğer büyükşehrimiz Eskişehir’e baktığımızda şöylesi rakamlar karşımıza çıkmaktadır;

2017 Yılı’nda Eskişehir’de toplam 3 milyon 332 bin liralık resmi ilan ve reklam yayınlanmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında yayınlanan 4 bin 406 haberin reklam eşdeğeri 30 milyon 760 bin liradır. Vali Özdemir Çakacak hakkındaki haberlerle birlikte toplam 50 milyon 716 bin liralık reklam eşdeğeri haber yayımlanmıştır. Ortaya 20 kata yakın bir rakam çıkmaktadır.

Çalışmaya şehrin milletvekilleri­, si­yasi­ parti­ yöneti­ci­leri­, kaymakamları ve si­vi­l toplum örgütleri­ de eklendiği­ zaman ortaya son derece çarpıcı b­ir tablo çıkacaktır. Takdir edileceği üzere saygıdeğer milletvekilleri ile mahalli idareciler ve yerel siyasi aktörlerin yaygın basında yer alabilmesi nerede ise skandal haberleri dışında mümkün olamamaktadır. Oysa ki yerel basın yerel siyasetçinin, milletvekillerimizin sesi, gözü-kulağı ve toplumla buluşmasının yegane aracıdır.

Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergilerden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yitecektir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin müteaddit kararları, İcra İflas Kanunu’nun 114. Maddesinde icra müdürlerine verilen yetkinin keyfi bir yetki olamayacağına işaret ederek, tarafların menfaati gözetilmek sureti ile fabrika, tersane gibi ülke genelinde alıcı olacak gayrimenkullerin satış ilanlarının yaygın gazetelerde diğerlerinin ise yerel gazetelerde ilan edilmesini göstermektedir.

Kamu İhale Kanunu’ndaki gibi eşik değerler mantığı ile hazırlanmış ve Yüce Meclis’in uygun göreceği metin tartışmaya açık olabilecek inisiyatifleri engellemiş ve objektif kriterler üzerinden şeffaf bir uygulamayı ortaya koymuş olacaktır. Aşağıda Basın İlan Kurumu’nda da tartışarak oluşturduğumuz karşılaştırmalı metin yer almaktadır. Metinde de görüleceği üzere gazetelerin yazılı  nüshalarında hem  internet sitelerinde hem de BİK’in resmi ilan portalinde ilanların yayınlanması öngörülmektedir.

Eminiz ki bu yaklaşım meseleyi tek boyutlu ele almaktan uzak, tüm yönleri ile ortaya koyan, Adalet Bürokrasisi’nin beklentilerine de cevap verebilecek her şeyden önemlisi demokrasimizin sağlıklı işlemesine hizmet edecek, basın sektörünü kamu hizmeti üretecek şekilde yaşatacak bir yaklaşımdır.

Konuyu bilgilerinize sunar, ülkemizin geleceği için yapılacak her türlü çalışmanın yanında olacağımızı özellikle vurgulamak isteriz.

Saygılarımızla. 

 

 

 

İcra - İflas Ve İhale İlanları konusunda milletvekillerine sunulan madde değişikliği önergesi şu şekilde;

 

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 

114 ÜNCÜ MADDESİNİN MEVCUT METNİ İLE

TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİK METNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mevcut Metin

Teklif Edilen Metin

            Artırma hazırlık tedbirleri:

     Madde 114 – (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/27 md.) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir.

            İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/27 md.) İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.(1)

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek: 18/2/1965 - 538/57 md.) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/24 md.) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/24 md.) Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/24 md.) Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

 

(1) Bu fıkrada yer alan "yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden" ibaresi 12/2/2004 tarihli ve 5092 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

 

Artırma hazırlık tedbirleri:

Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden aşağıda belirtilen usulde ilân edilir.

Toplam muhammen bedeli 15.000,- Türk Lirasına kadar olan satışlar için gazete ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra memurluğunca alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir. (1) Ancak;

  1. Toplam muhammen bedeli 15.000,- Türk Lirasının üzerinde ve 500.000- Türk Lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmi ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazetelerin birinde ilan edilir. (1) Satışın yapılacağı yerde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete bulunmaması halinde ilan, icra memurunun belirleyeceği aynı il sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir gazete aracılığıyla duyurulur.
  2. Toplam muhammen bedeli 500.000,- Türk Lirası üzerinde ise yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiili satışı (50.000) adedin üzerinde olan resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetenin birinde yayımlatılır.(1)
  3. Gazetelerin basılı nüshalarında yayınlanacak ilanlar eş anlı olarak aynı gazetelerin kendilerine ait internet haber siteleri ile Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinde ücretsiz duyurulur.

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynen

 

 

 

 

 

 

 

Aynen

 

 

 

(1)….Bu fıkrada yer alan parasal limitler bir önceki yılın Aralık ayındaki yıllık Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilir. Sözü edilen parasal limitler olağanüstü hallerde yine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenebilir. 

 

 Bu haber 10171 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER GENEL HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU