ATALAY EMLAK

eşreff

31-03-2019 22:30 Kategori: RESMİ İLANLAR

SİNOP MERKEZ VE İLÇELERİ PARATONER DEĞİŞİMİ YAPILMASI SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  SİNOP MERKEZ VE İLÇELERİ PARATONER DEĞİŞİMİ YAPILMASI SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

" SİNOP MERKEZ VE İLÇELERİ PARATONER DEĞİŞİMİ YAPILMASI SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

İHALE İLANI

    SİNOP MERKEZ VE İLÇELERİ PARATONER DEĞİŞİMİ YAPILMASI
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Merkez ve İlçeleri Paratoner değişimi yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası        :2019/142859
1-İdarenin
a) Adresi            :Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 57000 SİNOP                             MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :3682611850 - 3682612908
c) Elektronik Posta Adresi    :sinop@sinopozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :12 adet Komple aktif paratoner tesisi işi
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Sinop Merkez İlçe Bekteşağa İlkokulu/Ortaokulu-15 Eylül                     Anaokulu- Sinop Öğretmenevi ve ASO-Sultan Hatun MTAL-                     Ayancık MTAL -Boyabat Çattepe İlkokulu/Ortaokulu-Şehit                     Turan Meşe İlkokulu-Yaşar TOPÇU YİBO-Durağan Çerçiler                     Şehit Recep Geçer YBO-75.Yıl Cumhuriyet YBO-75 Yüzyıl                     YBO Pansiyon-Türkeli Gazi Mustafa Kemal YİBO
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
                yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 Sinop İl Özel İdaresi                         Encümen Toplantı Salonu Merkez/SİNOP
b) Tarihi ve saati        :09.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Bu konuda teknik şartnamede geçen hükümler geçerlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ ''nde yer alan (D) Elektrik İşleri  veya  bu gruba ait onarım işlerini kapsayan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü (İhale Ofisi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 Sinop İl Özel İdaresi-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
                                         51 Nolu İlanBu haber 9891 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU