ATALAY EMLAK

eşreff

04-10-2019 16:34 Kategori: RESMİ İLANLAR

ADALET KOMİSYONU İLANI

ADALET KOMİSYONU İLANI

"ADALET KOMİSYONU İLANI"

T.C

SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN

Adli Yargı İlk derece mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından “Ceza muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince Sinop ili hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:

 1. Soruşturma ve kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli ve sanığın iddia ve savunmaya ilişkin beyanlarının,
 2. Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın,

Türkçeye çevrilmesi için 2020 Yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

-

TERCÜMANLIK ALANLARI

:

İşaret Dili,

 

-

Türkçe dışındaki tüm yabancı diller

 

 

BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI

:

 

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 3. En az ilkokul mezunu olması,
 4. Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar,

12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

 1. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 2. Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
 3. Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru Dilekçesine:

 

 1. T.C Kimlik Numarası beyanı
 2. Banka İban numarası ve şube adı
 3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 4. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf

f)    Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

BAŞVURU USULÜ

:

 

 

 

Başvuru Yeri

: Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

Başvuru Dilekçesi

Komisyonu Başkanlığı

: Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

 

Komisyonu Başkanlığından veya www.sinop.adalet.gov.tr

BaşvuruTarihi

adresinden temin edilecektir.

 

 

: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak

 

İsteyenlerin başvuruları : 31 /10/2019 günü mesai

 

bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan

Başvuru Dilekçesinde Ayrıca

: T.C Vatandaşlık numarasının ve banka İBAN numarası ile

 

Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ          :

1-) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili,                        varsa

çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. 2-) Başvurular Komisyon tarafından 30/11/2019 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların

talebinin

reddine  karar

verilir. Redde ilişkin

karar www.sinop.adalet.gov.tr adresinde ilanen

tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 

 

3-) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dile veya diller ile işaret dili varsa

çalıştıkları

kurum ve kuruluşların adlar, açık

adresleri yazılarak oluşturulan liste 02/12/2019

Pazartesi

gününden  itibaren

en

az  yedi

gün  süreyle  Adliye  Divanhanesine  asılır  ve

www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEMİN VE ETİK İLKELER

 

:

 

 

1-

Tercüman olarak kabul edilenlere 10/12/2019 Salı günü saat 14.00’de

5271 Sayılı

 

Ceza muhakemesi

Kanunun 64.maddesinin  5.fıkrası uyarınca Sinop

Adliyesinde

 

yeminleri yaptırılacaktır.

 

 

 

 

 

2-  Tercümanlar

görevlerini

yaparken  aşağıdaki  etik  ilkelere  uygun  davranmak

 

zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

                   
 1. Bağımsızlık,
 2. Tarafsızlık
 3. Dürüst Davranma ve doğruyu söyleme,
 4. Görevini bizzat yerine getirme,
 5. Sır saklama,
 6. Temel yargılama ilkelerine uygun davranma

 

LİSTELERİN İLANI                                                                            :

 

Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste Adliye Divanhanesinde ayrıca ilan edilecektir.

 

İlan olunur. 01/10/2019

 

 

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

Faruk KIL

Duygu BAYAR ÖKSÜZ

Hatun SÜLÜK

ACM. Başkanı

Cumhuriyet Başsavcısı

Hakim

120307

107379

199162

 Bu haber 407 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU