eşreff

15-11-2019 16:30 Kategori: RESMİ İLANLAR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA"

SİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA

SİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şoförlü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/577023

1-İdarenin

a) Adresi

:

İNCEDAYI MAH. OKULLAR CADDESI 31 57000 MERKEZ SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611982 - 3682619531

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Şoför 4 Araç yakıt kurum tarafından karşılanacak
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sinop Merkez

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TAKİP SERVİSİ

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde  şoförlü araç kiralama hizmet alımı işleri 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TAKİP SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yüklenici çalıştırdığı işçiler adına idarenin belirleyeceği bir bankadan tek tek hesap açtıracak hakediş bedelini alıp almadığına bakmaksızın işçilerin aylık ücretlerini her ayın ilk 3 iş günü içinde işçi ücretlerini işçiler adına açılan banka hesaplarına yatırılacaktır. Buna dair banka dekontunu aynı gün veya takip eden gün içerisinde kuruma ibraz edecektir. Yüklenici firma tarafından personele ödeme yapılmadığı ya da eksik ödeme yapıldığı sürece kurum tarafından yüklenici firmaya ödeme yapılmayacaktır. Yükleniciye belirtilen gün içerisinde işçi ücretlerini hesaplara yatırmadığı takdirde geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin on binde altısı oranında ceza uygulanacaktır ve hakedişinden kesilecektir.

 Bu haber 456 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU