eşreff

09-11-2017 15:28 Kategori: RESMİ İLANLAR

DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

"DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ "

177 KALEM DİŞ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2017/566513
1-İdarenin
a) Adresi            :Kefevi Mahallesi Hükümet Konagi 57000 MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :0 368 2611962 -0368 271 5560 - 0 368 2611632 - 0368 271                 4836
c) Elektronik Posta Adresi    :sinop.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :177 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri            :1-Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2-Ayancık Devlet                         Hastanesi, 3-Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi, 4-Durağan                     Devlet Hastanesi, 5-Gerze Devlet Hastanesi, 6-Türkeli Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi            :Teslim yerlerinde yazılı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda                     (sözleşme süresince en fazla 10 sipariş olmak üzere peyder                     pey ) firmaya fax ve yazı ile ulaştırılan istekler en geç 15(on                     beş) gün içinde, teslim yerlerinde yazılı kurumlara mesai                     saatleri dahilinde, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin göstere                    ceği yere yüklenici firma personelleri tarafından yerleştirile                    cektir. ( Yukarıda belirtilen malzeme teslim planından hariç,                     teslim yerlerinde yazılı kurumların acil malzeme talepleri yük                    lenici firmaca itiraz edilmeden karşılanacaktır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi no: 129 80. Yıl Saha Yanı                     Merkez/SİNOP
b) Tarihi ve saati        :05.12.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1-Üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge,
2-İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge
3-Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğuna dair belge
  *Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması kısmına, her bir kalemin isminin devamına veya altına gelecek bir şekilde markası, menşei, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı ve onaylı) ürünlerin barkod numaraları mutlaka yazılmalıdır.
  *Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.
4-Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse, kapsamda olmadığını açıklayan istekli beyanı ile Biyosidal ürün  kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı veya tescil belgesi
   *Kapsam dışı olduğu, ayrı bir beyan yerine Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki "Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması" kısmında da belirtilebilir.
5-T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/1 Sayılı Genelgesinin 2.3. sayılı maddesi gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale dosyasında sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teknik şartnamede numune istenmişse veya "numune üzerinden değerlendirilecektir " veya benzeri ibare varsa istenilen miktar kadar numune verilmesi zorunludur. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale saatinden önce satın alma servisine hazırladıkları bir tutanak ile teslim edecek olup ,numune üzerinde kalem sıra no, firma adı ve markası yazılı olacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur.
2.Teknik değerlendirme sürecinde, ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde istekli bu ürünlere ait istenilecek numune, katalog ve diğer belgeleri vermek zorundadır.
3.İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 7 gün içerisinde alınmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İsteklilerin uhdesinde kalan kalemlerin numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde kalacaktır. En son yapılan teslimatlarla birlikte istenirse firmalara numuneler iade edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Mülga Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) Merkezi Satın Alma Birimi Gelincik Mah. Fatih Cad. No:129/A SİNOP adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 170 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halkbankası Sinop Şubesi TR13 0001 2009 6940 0005 0000 51 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (MÜLGA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                          270 Nolu İlanBu haber 9959 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU