eşreff

03-12-2018 15:50 Kategori: RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

İHALE İLANI

"İHALE İLANI"

İHALE İLANI

2019 YILI SİNOP AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4 NUMARA) VE MOTORİN (KALORİFER YAKITI) ALIMI İŞİ
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 Yılı Sinop Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Kalorifer yakıtı (Fuel-Oil 4 numara) ve Motorin (Kalorifer yakıtı) alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2018/612559
1-İdarenin
a) Adresi            :GELİNCİK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:4                     57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :3682615227 - 3682615839
c) Elektronik Posta Adresi    :sinop@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :203500 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4 Numara), 28000 Litre                     Motorin (Kalorifer Yakıtı)
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri            :Kalorifer Yakıtı alacak Müdürlükler (Fuel-Oil - Motorin)                         (Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Engelsiz Yaşam Bakım                         Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü-Sosyal                     Hizmet Merkezi Müdürlüğü-Huzurevi Yaşlı Bakım ve                         Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü)
c) Teslim tarihleri        :Alımlar Müdürlüklerce ihtiyaç oldukça 15/01/2019-31/12/2019                 tarihleri arasında peyderpey alınacaktır. (Sipariş tarihinden                     itibaren 5 iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :GELİNCİK MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:4 SİNOP
b) Tarihi ve saati        :26.12.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge
2-İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan alınmış,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesi
3-  I.,II.,III.,IV.,V.Kısım için İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Muhasebe müdürlüğünden alınacak doküman alma makbuzu karşılığında Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ-SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.                         254 Nolu İlanBu haber 9883 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU