28-12-2018 15:46 Kategori: RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

İHALE İLANI

"İHALE İLANI"

İHALE İLANI

SİNOP BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE MUHTELİF SOKAK VE CADDELERDE İDARE MALI KİLİT PARKE, KARO, BORDÜR,OLUK TAŞI ,MERMER İLE YOL VE KALDIRIM İŞİ İŞÇİLİK ALIMI YAPIM İŞİ
SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SİNOP BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE MUHTELİF SOKAK VE
CADDELERDE İDARE MALI KİLİT PARKE, KARO, BORDÜR,OLUK TAŞI ,MERMER İLE YOL VE KALDIRIM İŞİ İŞÇİLİK ALIMI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası        :2018/690779
1-İdarenin
a) Adresi            :Meydan Kapi Mah. Atatürk Caddesi 10 57000 Merkez SİNOP                 MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :3682611845 - 3682615973
c) Elektronik Posta Adresi    :info@sinop.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :SİNOP BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE                     MUHTELİF SOKAK VE CADDELERDE İDARE MALI KİLİT                     PARKE, KARO,BORDÜR, OLUK TAŞI, MERMER İLE YOL                     VE KALDIRIM İŞİ İŞÇİLİK ALIMI YAPIM İŞİ
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Sinop Belediyesi Sınırları içerisindeki muhtelif yerler
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Caddesi SİNOP                     ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati        :18.01.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLRİ V.GRUP (KARAYOLU İŞLERİ) (ALTYAPI+ÜSTYAPI) 2.VE 3. İŞLERİ KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.                         274 Nolu İlanBu haber 9628 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU