eşreff

24-06-2020 16:09 Kategori: RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

İHALE İLANI

"İHALE İLANI"

İHALE İLANI
 
 
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi :21
Yasal Kapsam :13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :3. adım 388.086,00 - 1.778.525,00
Ortak Alım :Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale :Evet
 
KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
 
KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/317674
1-İdarenin
a) Adı :SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi :OSMANIYE MAH KARAGÖL MEVKII 34 57029 SİNOP MERKEZ/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası :3682714446 - 3682714368
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :KAĞIT TELA 18000 METRE CEPLİK ASTAR 21000 METRE CIRT BANT 18000 METRE PANTOLON FERMUARI 65000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu nan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi :EMTİALAR 1 İLE 20 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN 1 GÜN SONRA BAŞLACAKTIR.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.07.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE TOPLANTI ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.      105 Nolu İlan


Bu haber 578 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU