25-10-2018 17:02 Kategori: RESMİ İLANLAR

KIRMA OCAK TAŞI SATIN ALINACAKTIR SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIRMA OCAK TAŞI SATIN ALINACAKTIR SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

"KIRMA OCAK TAŞI SATIN ALINACAKTIR SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

İHALE İLANI

KIRMA OCAK TAŞI SATIN ALINACAKTIR
SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRMA OCAK TAŞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2018/538159
1-İdarenin
a) Adresi            :Meydan Kapi Mah. Atatürk Caddesi 10 57000 Merkez SİNOP                 MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :3682611845 - 3682615973
c) Elektronik Posta Adresi    :info@sinop.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    
                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :Yol yapım işlerinde kullanılmak üzere altı kalem kırma ocak                     taşı ve beton malzemesi alımı
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            :Fen İşleri Müdürlüğünce gösterilecek yere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi            :01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Sinop Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati        :22.11.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                           208 Nolu İlanBu haber 9611 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU