ATALAY EMLAK

eşreff

22-10-2019 16:57 Kategori: RESMİ İLANLAR

MERKEZ İLÇESİNDEKİ OKUL VE KURUMLARA DOĞALGAZ ALIMI

MERKEZ İLÇESİNDEKİ OKUL VE KURUMLARA DOĞALGAZ ALIMI

"MERKEZ İLÇESİNDEKİ OKUL VE KURUMLARA DOĞALGAZ ALIMI"

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi                                                          :21

Yasal Kapsam                                                   :13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet                 :3.adım 361.481,00 - 1.656.600,00 Hayır

Ortak Alım Sınır Değer E-İhale                   :Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit                                                                                   veya bu değerin altında Hayır

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLİMİZİN MERKEZ İLÇESİNDEKİ OKUL VE KURUMLARA DOĞALGAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                                                                                                  İhale Kayıt Numarası  : 2019/526787

1 -İdarenin

a)Adresi                                                                             :KEFEVI MAH. HÜKÜMET CAD. 57100                                                                                                                  SİNOP MERKEZ/SİNOP

b)Telefon ve faks numarası                                       :3682611987 - 3682611507

c)Elektronik Posta Adresi                                            :butce57@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı                                            :250.000 m* (metreküp) doğalgaz alım işi                                                                                                          Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokü                                                                                                       manı içinde bulunan idari şartnameden                                                                                                                        ulaşılabilir. Teknik şartnamenin ekinde

                                                                                              belirtilen okullar

b)Teslim yerleri:

c)Teslim tarihi                                                                  :sözleşme imzalandıktan sonra 01/0/2020

                                                                                              tarihi ile başlanılacak olup okulların                                                                                                                       ihtiyaçlarına göre

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer:                                                              SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                 TOPLANTI SALONU

b)Tarihi ve saati:                                                             15.11.2019 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK TARAFINDAN YETKİ BELGESİ

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.     Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

EPDK'DAN ALINAN YETKİ BELGESİ

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer işlerden (doğalgaz) alınan iş deneyim belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.          Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 339 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU