eşreff

16-10-2017 17:21 Kategori: RESMİ İLANLAR

MUHTELİF MİKTARDA GİYİM ALIMI (28 KALEM) HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-SİNOP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MUHTELİF MİKTARDA GİYİM ALIMI (28 KALEM) HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-SİNOP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

"MUHTELİF MİKTARDA GİYİM ALIMI (28 KALEM) HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-SİNOP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK "

Muhtelif Miktarda Giyim Alımı (28 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2017/517857
1-İdarenin
a) Adresi            :Bostancılı Köyü Karagöl Mevkii 63/1 57000 SİNOP                         MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :3682715799 - 3682715499
c) Elektronik Posta Adresi    :    
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :Muhtelif Miktarda Giyim Alımı (28 Kalem)
                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            :Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü-                    Bostancılı Mah. Karagöl Mevkii No: 63/1 Merkez/SİNOP
c) Teslim tarihi            :Alımlar Müdürlükçe 16/11/2017-25.11.2017 tarihleri arasında                 tek seferde alınacaktır. (Sipariş tarihinden itibaren 10 işgünü                     içerisinde teslimat yapılacaktır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi Müdürlüğü-                    Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:63/1 Merkez/SİNOP
b) Tarihi ve saati        :27.10.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Katılımcılar; ihale dokümanları kapsamında malzemelerin numuneleri, ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra no su açıkça belirtilerek ihale son teklif verme gününden bir gün önce saat 14:00 a kadar idareye bir tutanak ile teslim edecektir. Teslim edilen numuneler, ihale süreci tamamlanmasına müteakip ilgililere tutanak ile iade edilecektir. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacak olup; her bir ürün için orijinal ambalajlı en az 1 adet numune verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi Müdürlüğü-Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:63/1 Merkez/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
226 Nolu İlanBu haber 9889 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU