ATALAY EMLAK

eşreff

09-11-2019 15:39 Kategori: RESMİ İLANLAR

RESMİ İHALE İLANI

RESMİ İHALE İLANI

""

İHALE İLANI

DURAĞAN ESKİ DEVLET HASTANE BİNASI YIKIMI İLE MOLOZ NAKİL İŞİ İHALE İLANI

Müdürlüğümüze bağlı Durağan Eski Devlet Hastane Binası Yıkımı İle Moloz Nakil İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesinin hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin;
a)Adı                          : Sinop İl Sağlık Müdürlüğü
b)Adresi                     : Yeni Mahalle Okulak Sokak No:8 Merkez/ Sinop
c)Telefon ve faks numarası          : 0368 261 55 0 - 0368 271 57 96
d)Elektronik Posta Adresi              : ihalesinopkhb@gmail.com
e)İhale dökümanının görülebileceği adres: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma
2- İhale Konusu İşin;
a)İşin niteliği ve türü                  : Müdürlüğümüze bağlı Durağan Eski Devlet                                Hastane Binası Yıkımı İle Moloz Nakil İşi - 1 Adet
b)İhale Usulü                 : 2886 Sayılı Devlet İhale Kânunun  37.  Maddesi                            Gereğince  Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.
c)Yapılacağıyer                        :Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Merkez/SiNOP
ç)İşe başlama tarihi              :Sözleşeme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün                            içerisinde yer teslimi yapılacak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi                   :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim gündür.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer                : Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Mahalle Okulak                              Sok . No:8 Merkez/SİNOP
b) Tarihi ve saati                : 18.11.2019 -14:00
4- Muhammen Bedel:
a)Muhammen Bedel ( Yıkım Bedeli )       :113.623,28-TL
b)Hurda Bedeli                    :116.970,17-TL
c)İhaleye katılanlar 3.346,89-TL. üzerinden artırma yöntemi ile teklif verecektir.
d)(a)ve(b)bentlerde yazılı muhammen bedel ile hurda bedeli arasındaki en az 3.346,89- TL. veya daha üstünde teklif veren istekli, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına sözleşmeyapılmadanönce teklif ettiği miktarıyatırarak sözleşme imzalanacaktır.
5-Geçici Teminat, muhammen bedel olan 113.623,28-TL'nin %3' üne denk gelen tutardan az olmayacaktır ve nakit yatırılması durumunda Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu ihale dosyasında sunacaktır.
6-İhale Doküman Bedeli: 50,00-TL olup, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu Müdürlüğümüz satınalma birimine getirilerek doküman satış yapılacaktır.
7-İhaleyekatılabilme Şartları:
a)Bu ihaleye 2886SayılıDevlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ve şirketler katılamaz.
8-İhalede istenilen belgeler:
a)İhaleye girecek olanların yürürlükte olan kanunlarca yasaklı olmamaları gerekme olup, bu neden ile yasaklı olmadıklarına dair noter tasdikli taahhütname verecektedir.İsteklilerin yasaklı oldukları anlaşıldığı takdirde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
b)Tebligata esas olmak üzere adresbeyanı
c)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasıyada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odası belgesi
- Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odasından aynı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
d) Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren imza Beyannamesi veya imzaSirküleri.
-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imzabeyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde,ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
e)Muhammen bedelin%3'ünden az olmayacak şekilde geçici teminat bedeli.Geçici 
teminatbedeli.(Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına yatırarak dekontu veya bankalardan temin edilecek geçici teminat mektubu (ihale tarihi itibari ile 3 ay süreli)).
f) Teklif Mektubu
g)Gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair belge
h)Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dairbelge
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadecefiyatesasınagörebelirlenecektir. 
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilmektedir.
11- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir ancak işin tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.
12-İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanınısatınalmalarızorunludur.
13-Teklif1er,ihale tarih ve saatine kadar Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine teslim edilecektir.
14-İhaleüzerinde kalan istekliden alınacak  kesin teminat iş bitimine kadar saklanacaktır. Kesin teminat bedeli muhammen bedelin %6 sından az olmamak kaydı ile nakit veya en az 2 ay süreli banka teminat mektubu olarak alınacaktır. Muayene kabul işlemleri sonrası yükleniciye iade edilecektir.
15-İha1e ilanında yer almayan hususlar için işin teknik şartnamesinde belirtilen hususlar geçerlidir.
16-Doğabilecek ihtilafların çözüm yeri SİNOP mahkemeleridir.
17-Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    165 Nolu İlanBu haber 545 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU