eşreff

20-02-2019 15:39 Kategori: RESMİ İLANLAR

SİNOP İCRA DAİRESİ 2017/2462 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SİNOP İCRA DAİRESİ 2017/2462 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

"SİNOP İCRA DAİRESİ 2017/2462 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI"

İLAN

T.C.
SİNOP İCRA DAİRESİ
2017/2462 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 No'lu Taşınmazın Tapu Kaydı: Sinop Merkez İlçe Ada Mahallesi 100 Ada 8 Parselde yüzölçümü 21.491,00 m² zemin tipi "Ana Taşınmaz" ana taşınmaz niteliği "Tarla" ve kayıt durumu "Aktif" olan taşınmazın "1/36 hissesi" 596,67 m² "Cihan Çırak-Hamdi Oğlu" adına kayıtlıdır.
Konumu Özellikleri ve Çevresi; Taşınmazın bulunduğu Ada Mahallesi, şehir merkezinin kurulu bulunduğu kıstağın ada tarafındadır. Dört bir tarafı deniz olan ilin tek mezarlığı olan Çukurbağı Mezarlığı ve Öğretmen Okuluna yakın yerlerde bulunan taşınmazın da bulunduğu bu kısımlar yarımadanın kuzey tarafıdır. Bu kısımlarda çok dik yamaçlar bulunmakta ve yamaçların üstündeki tepede eski nato tesisleri bulunmaktadır. Tepeye yakın yerlerde su deposu, Şahintepesi Seyir Terası, sahile yakın yerlerde ise mezarlık ve deniz kenarındaki sahil yolu üzerinde eski belediye çöplüğü ile belediye atölyesi bulunmaktadır. Her ikisinin arasındaki kısımlarda bulunan yerleşim alanları sol tarafa doğrudur. Bu yamaçlarda akşam güneşinin denize batışını izlemek ayrı bir keyiftir. Civarındaki eski binalar 4-5 katlı kooperatif binaları bulunmakta yeni yapılan binalar ise genellikle daha fazla katlıdır ve yaygın kullanım şekli meskendir.Resmi kurumlar ve okulların yoğun olarak bulunduğu bu civarın en eski Radar Yolu şimdiki Okullar Caddesine takribi 500 mt. çeşitli alışveriş yerleri, dükkanlar ve bankaların bulunduğu şehir merkezindeki Valilik ve Adliye Binasının bulunduğu Hükümet Meydanı ve devamında Sakarya Caddesi, Alaattin Keykubat Camii'ye takribi 1 km. mesafededir.
Gayrimenkulün Tanımı: Taşınmaz, henüz parselasyonu yapılmamış ve üzerinde yapı bulunmayan boş bir tarladır. Çok eğimli bir yamaçta bulunan taşınmaz, hiç kapanmayacak şehir ve deniz manzarasına olduğu gibi, güneşin denize batışına da hakimdir.Civarında kendisi gibi tarlalarında bulunduğu yerlerde, parselasyonu yapılmamış tarlalar ve açılmamış yollar bulunmaktadır.
İmar Durumu: "Söz konusu taşınmaz Belediye sınırları içinde kalmakta olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir bölümü dere, bir bölümü yol, bir bölümü mezarlık alanı, bir bölümü ise ayrık nizam 5 kata tahsisli TAKS:0,35 KAKS:1,75'dir. Önlemli alan (2.1)de kalmaktadır. Tarla vasıflı taşınmaz için %40 DOP kesintisi yapıldıktan sonra kalan kısım 12.894,60 m² için değerleme yapılmıştır. Belediye sınırları içinde olan taşınmazın vasfı "Arsa" olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 113.000,00 TL    (Taşınmazın tamamı için belirlenen miktar olmayıp borçlu hissesine düşen 1/36 hisseye ilişkin bedeldir.)          KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında bulunduğu şekilde olup;
Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; 24.10.2017 tarih ve 5671 sayılı yevmiye ile "3.Derece Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." beyanı bulunmaktadır.Kültür ve Turizm Bakanlığı SamsunKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile yapılan yazışmada yapılacak her türlü uygulama öncesi aşağıdaki şartlara uyulması gerektiği belirtilmiştir.
    İLKE KARARI :ARKEOLOJİK SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 14.7.1998 gün ve 594 sayılı ilke kararı, uygulamada çıkan sorunlar, mevzuatla çelişen hususlar ve Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 esas, 1997 / 4875 sayılı kararı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.
Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları: Bu bölümde yapılan derecelendirme arkeolojik sitlerin taşıdıkları önem ve özelliklerinin yanı sıra, alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarını kapsar.
3) III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.
Bu alanlarda,a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,
- Alana gelecek işlevlerin uyumuna, - Gerekli alt yapı uygulamalarına, - Öneri yapı gabarilerine,
- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,
b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,
c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna.
ç) (Değişik 18/01/2017 tarih, 29952 sayılı  Resmi Gazete, 29/12/2016 tarih ve 663 sayılı İlke Kararı) Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebileceğine,
d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,
e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,
h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna,
1. Satış Günü    : 29/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü    : 25/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri    : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2.               Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop
    Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.     

İLAN

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2462 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2019
      Tolga GÜRSOY
    İcra Müdür Yrd.-109871
IIK.127. Md;İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlarile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur.                            33 Nolu İlan



Bu haber 9948 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZIN



FACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU