eşreff

26-03-2020 17:22 Kategori: RESMİ İLANLAR

TATLICA ŞELALELERİ TABİAT PARKI'NDA PEYZAJ VE UYGULAMA PROJELERİNDEKİ ELEKTRİK/ÇEVRE AYDINLATMA, ALT YAP İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

TATLICA ŞELALELERİ TABİAT PARKI'NDA PEYZAJ VE UYGULAMA PROJELERİNDEKİ ELEKTRİK/ÇEVRE AYDINLATMA, ALT YAP İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

"TATLICA ŞELALELERİ TABİAT PARKI'NDA PEYZAJ VE UYGULAMA PROJELERİNDEKİ ELEKTRİK/ÇEVRE AYDINLATMA, ALT YAP İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ"

TATLICA ŞELALELERİ TABİAT PARKI'NDA PEYZAJ VE UYGULAMA PROJELERİNDEKİ ELEKTRİK/ÇEVRE AYDINLATMA, ALT YAP İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda Peyzaj ve Uygulama Projelerindeki Elektrik/Çevre Aydınlatma, Alt Yap ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/160186

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45/B - 57100 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682010010 - 3682010020

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolge10@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 X ADET (Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda Peyzaj ve Uygulama Projelerindeki Elektrik/Çevre Aydınlatma, Alt Yap ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sinop İli Erfelek İlçesi Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Gelincik Mah. Fatih Cad. 45/B SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

14.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan XVIII. Grup: Saha İşleri ve BIII grubu işler  ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı veya İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü İdare Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 Bu haber 863 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU