eşreff

19-02-2020 16:36 Kategori: RESMİ İLANLAR

YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO-KUM-ÇAKIL-DEMİR-TUĞLA SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO-KUM-ÇAKIL-DEMİR-TUĞLA SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

"YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO-KUM-ÇAKIL-DEMİR-TUĞLA SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO-KUM-ÇAKIL-DEMİR-TUĞLA

                                          SİNOP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO-KUM-ÇAKIL-DEMİR-TUĞLA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/75363

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Meydan Kapi Mah. Atatürk Caddesi 10 57000 Merkez SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611845 - 3682615973

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@sinop.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇİMENTO ( Pç 32,5 - 50 kg ) 4000 adet KARIŞIK BETON MALZEMESİ 200 m3 KUM ( SIVA - ŞAP İÇİN ) 400 m3 MUHTELİF ÇAPTA NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 40 ton 19 x 19 x 13,5 cm FABRİKA TUĞLASI 10000 adet YIĞMA TUĞLA ( 29 X 19 X 13,5 ) 5000 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sinop Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce gösterilecek yere yüklenici tarafından pey der pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacak olup;alımlar İdarenin ihtiyacı doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünün göstereceği yere yüklenici tarafından pey der pey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sinop Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

09.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

                                                                                                                      Barış AYHAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

           

 

 Bu haber 1232 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ
gazete manşetleri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU